A+ R A-

Raspisan konkurs za mjesto generalnog sekretara RSRS

Na osnovu člana 26. Statuta Rukometnog saveza Republike Srpske i odluke Upravnog odbora predsjednik UO RS RS, raspisuje

Javni konkurs za izbor

generalnog sekretara RSRS….1 izvršilac

 

1.Uslovi zasnivanja radnog odnosa:

- viša ili visoka stručna sprema

- radno iskustvo od najmanje 3 godine na istim ili sličnim poslovima

- da je lice radilo kao sportski radnik ili trener ili da se aktivno bavilo rukometom

- aktivno ili pasivno poznavanje engleskog, njemačkog ili francuskog jezika.

3. Zasnivanje radnog odnosa:

- radni odnos se zasniva na period 3 mjeseca radi probnog rada

- u slučaju uspješno okončanog probnog rada izbor i imenovanje se vrši na period od 4 godine

4.Rok za podnošenje prijava:

- Prijave se mogu podnositi u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu Rukometnog saveza Republike Srpske, ul.Braće Pantić 4, 78000 Banja Luka

5.Uz prijavu na konkurs kandidati treba da dostave :

- biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefon

- plan rada i aktivnosti za period od 4 godine

- Poslovi koje obavlja generalni sekretar određeni čl.31 Statuta RS RS

- diploma o završenoj stručnoj spremi

- dokaz o radnom iskustvu

- uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 3 mjeseca)

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

- kopija lične karte

- dokaz o poznavanju nekog od stranih jezika